HealthCare

Omegapoints utveckling mot vision eHälsa 2025 stärks genom förvärv av Qurit AB.

Omegapoints resa mot vision eHälsa 2025 växer och stärks.

Omegapoint har redan idag stor kunskap och lång erfarenhet av arbete inom området vård och informationssäkerhet. Nu tar Omegapoint nästa steg i utvecklingen genom att bilda ett nytt affärsområde som kommer fokusera på eHälsa, läkemedelsbranschen och Life Science. Genom förvärvet av Qurit AB tar Omegapoint ett stort steg mot en utökad kapacitet inom området. Vi ser att den gedigna kunskap som Qurit besitter inom området eHälsa, läkemedelsbranschen och Life Science stärker och kompletterar den kompetens som redan idag finns inom Omegapoint.

Den digitala transformationen i samhället i övrigt gör att medborgarna förväntar sig nya sätt att kommunicera med vården. Dessutom finns det en mängd utmaningar i samhället som t.ex. den demografiska utvecklingen, ökningen av kroniska sjukdomar och brist på kvalificerad vårdpersonal. Vården behöver utnyttja de digitala möjligheterna i högre grad och det kommer att påverka leveransen av vård i Sverige de kommande åren.

Förändrade vårdprocesser där medborgarna blir en aktiv deltagare i genomförandet av sin egen hälso- och sjukvård innebär en förändring av vardagen för de anställda inom vården. Denna förändring måste genomföras på ett säkert och genomtänkt sätt. Det är dessutom känslig information som hanteras I IT- lösningarna. Säkra lösningar, säkra processer och säker infrastruktur är några av de områden som aktörerna inom vården behöver fokusera på.

Omegapoint Healthcare kommer att fokusera på erbjuda branschledande lösningar för att hantera utmaningar inom vård– och berörda myndigheter, apoteksmarknaden samt inom läkemedelsindustrin.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med deras utmaningar genom:
 • Branschledande säkerhetskompetens och säker applikationsutveckling
 • Verksamhetskunniga projektledare med stor branschkompetens
 • Agila utvecklingsteam – från definition av utmaningar till idé och verksamhetsanpassade systemlösningar
 • Informationssäkerhetsanalyser utifrån ISO 27000
 • Riskanalyser utifrån PDL
 • Penetrationstester
 • Krav- och Testledare
 • Säkra integrationer
 • Processutveckling kopplat till informationssäkerhet
 • Informationssäkerhetsutbildningar
 • IT-, Lösning- och Systemarkitekter
 • Förändringsledare och erfarna ledare för kvalificerade Workshops
 • Förvaltning och vidareutveckling
Kontakt

Press och media frågor:
Johan Malmliden
Koncernchef Omegapoint Group AB
johan.malmliden@omegapoint.se
Mobil +46–709 158 833

Affärsfrågor:
Patrik Lannergård
VD Qurit AB
patrik.lannergard@qurit.se
Mobil +46–736 22 46 86

Roger Kahlbom
Omegapoint Healthcare
roger.kahlbom@omegapoint.se
Mobil +46–737 00 18 56

Om Qurit

”Qurit AB grundades 2011 i Uppsala av sex personer som tidigare arbetat tillsammans i olika roller. Den gemensam nämnaren var att alla grundarna under längre tid jobbat med IT-lösningar inom eHälsa, läkemedel och Life Science.”

Mer om Qurit

Vanliga frågor – FAQ

Varför förvärvar Omegapoint Qurit AB?

Omegapoint har redan idag verksamhet inom hälsovård och apotek. Digitaliseringen av hela vårdsektorn skapar en mycket stor potential för företag som Omegapoint. Genom förvärvet av Qurit AB får Omegapoint tillgång till ledande kompetens, ett flertal viktiga kunder samt lösningar och teknologi som efterfrågas av företag och organisationer inom vårdsektorn. Ytterligare en faktor varför vi valde just Qurit är att bolaget är baserat i Uppsala som är ett av Sveriges viktigaste nav inom eHälsa, Life Science och läkemedelsbranschen.

När genomförs förvärvet av Qurit?

Ett bindande avtal om att förvärva samtliga aktier i Qurit AB har tecknats den 25 oktober. Affären beräknas vara slutförd i slutet av oktober 2018.

Hur mycket betalar Omegapoint för Qurit?

Parterna har valt att inte offentliggöra eller kommentera villkoren för affären annat än att den förväntas vara helt slutförd i slutet av oktober 2018.

Vilka är Qurit?

Qurit AB grundades 2011 i Uppsala av sex personer som tidigare arbetat tillsammans i olika roller. Den gemensamma nämnaren var att alla grundare under en längre tid jobbat med IT-lösningar inom läkemedelsområdet.

Vad är Qurits erbjudande?

Något som flera kunder inom branscherna vård, hälsa och apotek råkar ut för är att fastna med standardsystem som över tiden blir svåra att vidareutveckla. I samma ögonblick som IT-systemen sätts i drift, glöms kunden bort.

Här föddes visionen om att starta Qurit, ett IT-konsultbolag som skulle vara ledande inom IT kopplat till hälsa och läkemedel och där kunders verksamhetsbehov får stort utrymme. Genom att erbjuda IT-konsulter eller lösningsteam, med stort engagemang, hög teknisk kompetens och viljan att förstå kunders framtida verksamhetsutmaningar, skapas goda förutsättningar för ett långsiktigt och välfungerande samarbete inom digitalisering.
Qurit erbjuder IT-konsulter eller hela lösningsteam med stort verksamhetskunnande inom hälsa och läkemedel.

Hur kommer Healthcare inom Omegapoint organiseras?

Qurit AB kommer att fortsättningsvis drivas som ett dotterbolag till Omegapoint Group AB. Detta betyder att Omegapointkoncernen får ett nytt kontor i Uppsala.

Vad är Omegapoints kommentar till affären?

”Omegapoint tar genom förvärvet av Qurit AB en tydlig position på marknaden och bygger samtidigt avsevärd kompetens, kapacitet och resurser inom en sektor där efterfrågan av digitalisering och säkerhet växer kraftigt. Digitaliseringen av sjukvård, hälsa och livsstilsrelaterade frågor innebär sannolikt några av de största utmaningarna för samhället inom överskådlig framtid.”

Vad är Qurits kommentar till affären?

”Att Qurit blir en del av Omegapoint Group innebär att vi gemensamt stärker våra nuvarande kunderbjudanden på ett spännande sätt. Digitaliseringen av vårdsektorn skapar en mycket spännande men utmanande uppgift. Qurit har idag förmånen att arbeta i flera strategiskt viktiga kundprojekt inom läkemedel och eHälsa. Qurit har ledande kunskaper om hur man kan realisera verksamhetsbehov i kostnadseffektiva IT-lösningar men saknar den djupa kunskapen som Omegapoint har inom bland annat säkerhetsområdet. Qurit har idag en begränsad kapacitet samt ett kontor lite för långt bort från viktiga nyckelkunder i Stockholm. Omegapoint blir därför den perfekta partnern för Qurit för att anta vårdens digitala utmaning med tillhörande säkerhetskrav.”

Vill du prata med någon på Omegapoint?